УМОВИ УЧАСТІ

Умови участі у ВНПС «ЛЕО»

 1. Для вступу до ВНПС «ЛЕО» банку або небанківської фінансової установи, яка має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - заявник), необхідно подати до Платіжної організації письмову заяву довільної форми. Зазначена заява повинна містити наступні обов’язкові дані: найменування заявника, найменування Платіжної системи та Платіжної організації, дата складання заяви, підпис керівника заявника (або іншої особи, належним чином уповноваженої на підписання документів від імені заявника), реквізити заявника.
 2. Після отримання даної заяви Платіжна організація укладає із заявником договір про конфіденційність, який визначає права й обов’язки заявника по відношенню до будь-якої інформації, що йому стала відомою на етапі підготовчої роботи щодо вступу до ПС.
 3. Після укладення договору про конфіденційність, заявник надає до Платіжної організації наступні документи:
 • копію Статуту (засвідчену нотаріально);
 • копію банківської ліцензії, засвідчену нотаріально (для банків);
 • копію Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та копію ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, засвідчені нотаріально (для небанківських фінансових установ);
 • копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП) (за наявності);
 • копію протоколу та наказу про призначення на посаду керівника заявника;
 • копію довіреності, виданої на ім’я особи, уповноваженої на підписання документів від імені заявника, або копію іншого документа, який підтверджує зазначені повноваження (у випадку, якщо підписантом є довірена особа);
 • оборотно-сальдовий баланс на останню звітну дату.

(копії документів, що нотаріально не посвідчуються, підписуються керівником (уповноваженою особою) заявника та скріпляються її печаткою (за наявності).

 1. Після подання повного пакету документів, Платіжна організація розглядає подані документи та вирішує питання про надання або відмову в наданні заявнику дозволу на вступ до Платіжної системи протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання повного пакету документів. Про результати розгляду Платіжна організація письмово повідомляє заявника протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття відповідного рішення. У разі відмови в прийнятті заявника до Платіжної системи Платіжна організація повідомляє його про причини відмови.
 2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів із моменту надання дозволу на вступ до Платіжної системи, заявник виконує підготовчі дії, необхідні для набуття статусу Учасника ПС (зокрема, відкриває необхідні рахунки в Розрахунковому банку ПС тощо) та укладає з Платіжною організацією договір про участь у Платіжну систему. У тому випадку, коли у визначений цим пунктом строк, договір про участь у Платіжній системі не буде укладено, наданий Платіжною організацією дозвіл вважається анульованим.
 3. Датою вступу заявника до Платіжної системи (тобто датою отримання ним статусу Учасника ПС) є дата підписання з Платіжною організацією договору про участь у Платіжній системі. Учасник ПС має право здійснювати свою діяльність у рамках Платіжної системи після реєстрації даного Учасника ПС Національним банком України шляхом внесення відомостей про нього до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів платіжної інфраструктури.

 

Порядок припинення участі та виключення Учасника ПС, який порушує вимоги щодо участі в Платіжній системі або більше їм не відповідає.

 1. Платіжна організація може ініціювати припинення участі в Платіжній системі із наступних підстав:
 • рішення Національного Банку України про відкликання ліцензії небанківської фінансової установи на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (для небанківської фінансової установи);
 • рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про виключення небанківської фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (для небанківської фінансової установи);
 • рішення Національного Банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (для банку);
 • рішення вищого органу управління фінансовою установою про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • систематичне (більше 2 разів на рік) подання Платіжній організації недостовірної інформації, обов’язковість подання якої передбачена Правилами Платіжної системи;
 • виявлення фактів систематичного (більше 2 разів на рік) порушення вимог Правил Платіжної системи у ході виконання обов’язків Учасника ПС;
 • порушення Учасником ПС передбачених Правилами Платіжної системи вимог щодо технології роботи в Платіжній системі інформаційної безпеки;
 • невиконання зобов’язань, пов’язаних із розрахунками з Учасниками ПС, Розрахунковим банком, Платіжною організацією;
 • порушення умов договору з Платіжною організацією про участь у ПС;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ПС його функцій.
 1. Після виявлення порушень, наведених вище, а також після виявлення перших випадків порушень, Учасник ПС, який вчинив зазначені порушення, письмово попереджається Платіжною організацією про те, що в разі, якщо Учасник ПС продовжуватиме вчиняти зазначені порушення та/або не усуне наслідки вже вчинених, зазначений Учасник буде виключений із Платіжної системи. Платіжна організація може своїм рішенням тимчасово зупинити роботу Учасника ПС на період, необхідний для усунення зазначених порушень, але не більше, ніж на 14 календарних днів.
 2. Платіжна організація при виході Учасників ПС зі складу Платіжної системи перевіряє:
 • чи виконав Учасник ПС вимогу щодо вилучення рекламних матеріалів Платіжної системи зі своїх терміналів самообслуговування, ПНФП тощо;
 • чи розмістив Учасник ПС повідомлення на своїх терміналах самообслуговування, ПНФП тощо про припинення участі в Платіжній системі з метою повідомлення своїх Користувачів про зазначений факт;
 • чи були здійснені остаточні розрахунки з іншими Учасниками ПС, Розрахунковим банком, Платіжною організацією, Користувачами.
 1. Учасник ПС не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та зобов’язаний здійснити розрахунки за витрати Платіжної організації, пов’язані з виходом цього Учасника ПС із Платіжної системи.
 2. Якщо в результаті перевірки дотримання вказаних вище вимог Платіжною організацією встановлено, що ці вимоги не виконані Учасником ПС, або виконані частково, то Платіжна організація встановлює термін для повного виконання перерахованих вище вимог, по закінченню якого Платіжна організація в строк до семи календарних днів повторно перевіряє їх дотримання.
 3. Якщо результати зазначеної перевірки підтверджують, що всі вимоги виконані Учасником ПС, Платіжна організація протягом семи календарних днів приймає рішення про виключення Учасника ПС із Платіжної системи.
 4. Порядок припинення договірних відносин між Учасником ПС та Розрахунковим банком, порядок та строки перерахування залишку коштів із рахунку Учасника ПС у Розрахунковому банку на рахунок цього Учасника ПС в іншому банку визначається умовами договору про відкриття та обслуговування рахунку, укладеного між Розрахунковим банком та Учасником ПС. Про припинення договірних відносин із цим Учасником ПС Розрахунковий банк повідомляє Платіжну організацію протягом 3 (трьох) робочих днів після їх припинення.
 5. Після цього Учасник ПС підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення дії договору про участь у Платіжній системі. Якщо Учасник ПС не підписує зазначений договір протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підписаного Платіжною організацією примірника, договір про припинення дії договору про участь у Платіжній системі вважається погодженим та підписаним Учасником ПС в день, наступний за останнім днем строку, відведеного на його підписання.

 

Перелік прав і обов'язків Платіжної організації Платіжної системи та Учасників ПС

Платіжна організація має право:

 • визначати правила вступу до Платіжної системи та правила її роботи;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками ПС та Користувачами договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;
 • ініціювати припинення договорів про участь у ПС, у разі порушення Учасниками ПС своїх зобов’язань;
 • обмежувати або припиняти діяльність у Платіжній системі Учасника ПС у випадках, визначених Правилами та договором про участь у Платіжній системі;
 • встановлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю для Платіжної системи;
 • вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, завданих Учасником ПС Платіжній організації та/або іншому Учаснику ПС;
 • установлювати тарифи на послуги, що надаються в рамках Платіжної системи.

Платіжна організація зобов’язана:

 • визначати правила роботи, вступу та виходу з Платіжну систему, вносити зміни та доповнення до Правил, нормативної бази ПС;
 • здійснювати нагляд за виконанням Учасниками ПС та Користувачами Правил та інших внутрішніх документів ПС;
 • визначати та забезпечувати діяльність та розвиток Платіжної системи;
 • визначати принципи побудови Апаратно-програмного комплексу Платіжної системи, технічні вимоги до його компонентів і забезпечувати їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • забезпечувати генерацію, зберігання та поширення ключової інформації;
 • визначати порядок проведення взаєморозрахунків;
 • визначати перелік основних тарифів за надання послуг у рамках Платіжної системи, встановлювати та узгоджувати їх розміри, визначати порядок розподілу комісійної винагороди;
 • визначати правила організації безпеки й забезпечувати нагляд за їх виконанням;
 • визначати ризики та методи управління ризиками;
 • визначати види обмежень, а також встановлювати системні обмеження щодо проведення операцій з переказу коштів;
 • визначати правила організації захисту інформації в Платіжній системі і забезпечувати нагляд за їх виконанням;
 • надавати Учасникам ПС, Розрахунковому банку ПС та Користувачам вільний доступ до потрібної їм інформації, що не становить комерційної (банківської) таємниці;
 • сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій та врегулюванню спорів;
 • здійснювати адміністративне керування Платіжною системою;
 • приймати рішення щодо можливості участі в Платіжній системі небанківських фінансових установ та банків і забезпечувати укладання відповідних договорів про участь у Платіжній системі;
 • приймати рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності в Платіжній системі Учасника ПС;
 • представляти Платіжну систему у зовнішніх відносинах;
 • визначати маркетингову політику щодо розвитку Платіжної системи та забезпечувати її проведення;
 • надавати послуги з переказу коштів на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, на правах Учасника ПС.

 

Права та обов’язки Учасників ПС:

 • визначають та встановлюють комісійну винагороду, обмеження (ліміти фінансових трансакцій) за операціями, які вони здійснюють, та перелік послуг, які надають;
 • забезпечують надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів Апаратно-програмного комплексу Учасників ПС, за допомогою яких здійснюються виконання його функціональних обов’язків;
 • проводять розрахунки з Учасниками ПС та Користувачами згідно з договірними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства України;
 • здійснюють якісне обслуговування Користувачів згідно з договірними зобов’язаннями та Правилами;
 • вносять вступний внесок у порядку та розмірах, визначених договором про участь у Платіжній системі;
 • підтримують розмір частки в Страховому фонді ПС;
 • забезпечують конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 • дотримуються вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • повідомляють інших Учасників ПС про помилкові/неналежні перекази коштів, Платників та Отримувачів зазначених переказів.

 

Порядок вирішення спорів, що виникають у Платіжній системі

 1. Першим етапом вирішення спорів між Учасниками ПС, між Учасниками ПС та Платіжною організацією, Розрахунковим банком, Користувачами ПС, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, є переговори. Для отримання необхідної інформації сторони спорів мають право звертатися з запитами один до одного, або до Платіжної організації, у разі необхідності.
 2. Платіжна організація, у разі потреби, має право отримати будь-яку необхідну інформацію в Учасників та/або Користувачів ПС, яка стосується спору.
 3. Платіжна організація, Учасники ПС та Користувачі ПС, Розрахунковий банк, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит та не пізніше 10 робочих днів надати відповідну інформацію (за наявності).
 4. Для розгляду та вирішення спорів, що виникають у рамках Платіжної системи, Платіжною організацією може створюватися комісія з вирішення спорів.
 5. Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно (у строк до одного місяця) розглянути спір та прийняти відповідне рішення. Із цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників сторін спору та отримувати інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого рішення. Рішення комісії приймається більшістю голосів, є обов’язковим до виконання для сторін спору та може бути оскаржене до суду, за законодавством України.
 6. Окрім способів, зазначених вище, для вирішення спору сторони спору мають право звернутися до суду, відповідно до законодавства України.
 7. Виникнення спорів у рамках Платіжної системи не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, Платіжна організація має право прийняти рішення про виконання відповідної операції з переказу коштів за рахунок власних коштів, або можуть бути використані кошти Страхового фонду в порядку, передбаченому цими Правилами

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Тарифним комітетом

ТОВ «ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ»

Протокол №5 від 02.10.2017 р.

 

В.о. директора ТОВ «ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ»

_______________________/А.В. Шевцова/

 

ПЕРЕЛІК ТАРИФІВ

НА ПОСЛУГИ ВНПС «ЛЕО» ДЛЯ УЧАСНИКІВ

станом на «02» жовтня 2017 року

 

 

№ з/п

Найменування послуги

Тариф,

без ПДВ, грн.

Сума

Порядок оплати

Порядок застосування

Примітка

Max, грн.

1

Вступ до ПС (вступний внесок)

10 000,00

 

Протягом 7  робочих днів з дати отримання від Платіжної організації повідомлення про внесення НБУ відомостей про Учасника ПС до Реєстру платіжних систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

 

 

2

Зміна функціональності та/або схеми підключення до ПС (в залежності від обраної схеми)

За домовленністю

 

 

 

 

3

Ліцензійна плата за користування програмним забезпеченням, яке надається в користування Учасникам ПС

За домовленністю

 

 

 

 

4

Встановлення, налаштування та супроводження програмно-апаратних засобів, програмного забезпечення

За домовленністю

 

 

 

 

5

Інформаційно-технологічного обслуговування Учасників ПС

За домовленістю

 

 

 

 

6

Реєстрація транзакцій:

 

 

Протягом  3 (трьох) робочих днів після підписання Сторонами Акту наданих послуг за кожен звітний місяць, але не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, що підлягає оплаті

При складанні Акту наданих послуг та формуванні Винагороди Платіжної організації за обробку транзакцій Учасника ПС застосовується оплата лише з того діапазону, в який попадає загальна кількість транзакцій учасника за попередній місяць

За одну (кожну) успішно виконану операцію з переказу коштів, яка була зареєстрована в процесинговому центрі Платіжної організації у звітному місяці, за умови, що таку зареєстровану транзакцію не було скасовано згідно з порядком, встановленим Правилами та чинним законодавством України

6.1.

До 1 000 000 транзакцій

0,03

15000,00

6.2.

1 000 001 – 2 000 000

0,02

30000,00

6.3.

2 000 001 – 3 000 000

0,015

42000,00

6.4.

3 000 001 і більше

0,009

100000,00

7

Підготовка зведеної інформації про проведені Учасниками ПС операції переказу коштів

За домовленністю

 

 

 

 

8

Опрацювання платіжних та технологічних, інформаційних повідомлень

За домовленністю

 

 

 

 

9

Підключення до ВНПС ЛЕО нового отримувача платежів за договором члена ВНПС

За домовленністю

 

 

 

 

10

Проведення операцій пов’язаних з прийманням платежів членами ВНПС ЛЕО на користь юридичних осіб.

0,5%

 

 

 

 

11

За послуги прийому платежів на користь юридичних осіб за договорами членів ВНПС ЛЕО

Не більше 5%

 

 

 

 

 

Приклади розрахунку вартості послуг за реєстрацію транзакцій:

 • Якщо Учасник зареєстрував за попередній місяць 6 500 000 транзакцій, то застосовується тариф строки 6.4., а саме 6500000*0,009 грн.=58500,00, рахунок буде виставлено на суму 58500,00 грн.
 • Якщо Учасник зареєстрував за попередній місяць 2 000 000 транзакцій, то застосовується тариф строки 6.2., а саме 2000000*0,02 грн.=40000,00 враховуючи обмеження то сума рахунку буде 30000,00
 • Якщо Учасник зареєстрував за попередній місяць 150 000 транзакцій, то застосовується тариф строки 6.1., а саме 150000*0,03 грн.=4500,00, то рахунок буде виставлено на 4500,00 грн.